ورود

ويژگي‌ها و وظايف ارزيابان

​جهت اجراي فرايندهاي ارزيابي و تعيين رتبه متقاضيان شركت كننده در جايزه ملي مديريت انرژي، دبيرخانه اين جايزه نيازمند استفاده از خدمات ارزياباني است كه دانش و تجربه كافي در مورد مدل اجرايي جايزه ملي انرژي داشته باشند. بر اين اساس، ارزيابان جايزه ملي مديريت انرژي بايستي داراي صلاحيت‌ها و مهارت‌هاي زير باشند:

1-   صلاحيت‌هاي عمومي و شخصيتي.

2-   تحصيلات دانشگاهي (حداقل كارشناسي) مرتبط با اولويت رشته‌هاي مهندسي انرژي، مكانيك، برق، مهندسي شيمي و مهندسي صنايع.

3- آشنايي با سيستم مديريت انرژي و استانداردهاي مربوطه نظير ISO 50001

4-   دانش و مهارت‌هاي مديريتي، فني، تحليل‌گري، ارزيابي و ارتباطي مناسب

5-   توانايي انجام مسووليت‌ها و تدوين گزارشات بر اساس الگوي مورد تاييد دبيرخانه

6-   داشتن حسن شهرت حرفه ای

تعهدات و وظايف ارزيابان جایزه ملی مدیریت انرژی

الف : تعهدات

1-     امضاي توافق‌نامه رازداري

2-     حفظ اسرار و اطلاعات شرکت‌هاي متقاضي

3-     تعهد به رعايت نکات اخلاقي بر اساس رويه‌هاي دبيرخانه

4-     رعايت آيين‌نامه‌ها و رويه‌ها و برنامه زماني و آيين‌نامه‌هاي ارزيابي  اعلام شده از سوي دبيرخانه

ب : وظايف ارزيابان

1-     برگزاري جلسات

2-     برنامه‌ريزي بازديد از محل

3-     تدوين گزارشات اوليه و نهايي ارزيابي

4-     انتقال مشکلات احتمالي اجراي ارزيابي به دبيرخانه

5-     ارائه راهنمايي‌هاي عمومي لازم به متقاضيان شركت در جايزه

6-      انجام بازديد از محل و بررسي صحت و سقم ادعاهاي متقاضيان

7-     رعايت آيين‌نامه‌ها و برنامه زماني اعلام شده از سوي دبيرخانه جايزه

8-     ايجاد هماهنگي‌هاي لازم در ارزيابي اظهارنامه متقاضيان و هدايت تيم ارزيابي

9-     شرکت در جلسات هماهنگ شده از سوي دبيرخانه و ارائه اطلاعات و داده‌هاي مورد نياز

10-   زمان‌بندي اجراي فعاليت‌هاي تيم ارزيابي با توجه به زمان‌هاي اعلام شده از سوي دبيرخانه

11-  ارزيابي اظهارنامه‌هاي متقاضيان و استخراج نقاط قوت، زمينه‌هاي قابل بهبود، امتياز و مواردي که در بازديد از محل بايد مورد بررسي قرار گيرد