ورود

ارزيابان جايزه ملي مديريت انرژي

​​​​نام: سهيل

نام خانوادگي: ميزاني

تحصيلات: كارشناسي ارشد - دانشجوي DBA​​​​

رشته تحصيلي: مهندسي صنايع

تجربه كار: 20 سال

                                            سهيل ميزاني.png

نام : قاسم

نام خانوادگي : عرب

تحصيلات : دكتري

رشته تحصيلي : مهندسي انرژي

تجربه كاري : 15 سال ​

                                             قاسم عرب.png

نام: سيد احمد رضا

نام خانوادگي : سجادي

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي انرژي

سابقه كاري : 16 سال​

                                             رضا سجادي.png

نام : سلمان

نام خانوادگي: زلفخاني

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي انرژي

سابقه كاري : 21 سال​

                                             سلمان زلفخاني.png

نام: نسیبه

نام خانوادگي: حاجيلري

تحصيلات: دكتري

رشته تحصيلي: مهندسي انرژي - مخازن

سابقه كاري: 11 سال

                                             نسيبه حاجيلري.png

نام: آراز

نام خانوادگي : عليزاده

تحصيلات : دكتري

رشته تحصيلي : مهندسي انرژي

سابقه كاري : 8 سال​

                                             آراز عليزاده.png

نام : حسن

نام خانوادگي : حسني

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: مهندسي سيستم هاي انرژي

سابقه كاري : 14 سال​

                                          حسن حسيني.png
نام: محمد
نام خانوادگی: قطبی زاده
تحصیلات: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی
سابقه کاری: 10 سال​
                                           محمد قطبی زاده.png
نام : مهدی
نام خانوادگی : شکوری
تحصیلات : دانشجوی دکتری
رشته تحصیلی : مهندسی سیستم های انرژی
سابقه کاری : 11 سال​
                                         مهدی شکوری.png

نام : جواد

نام خانوادگي : ولي پور

تحصيلات : كارشناسي ارشد - دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : مهندسي برق - كنترل و سيستم

سابقه كاري: 16 سال​

                                         جواد ولي پور.png

نام : مجتبي

نام خانوادگي : حاجيان

تحصيلات : كارشناسي

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك

سابقه كاري 26 سال

                                            مجتبي حاجيان.png

نام: ابوالفضل

نام خانوادگي : بيات

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك

سابقه كاري : 17 سال​

                                           ابوالفضل بيات.png

نام: حمید رضا

نام خانوادگي : غريب

تحصيلات : كارشناسي

رشته تحصيلي : مهندسي برق

سابقه كاري : 17 سال​

                                            رضا غريب.png

نام : مهدي

نام خانوادگي : عبدي

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك - تبديل انرژي

سابقه كاري : 9 سال​

                                           مهدي عبدي.png

نام : مهدي

نام خانوادگي : كفاش

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي سيستم هاي انرژي

سابقه كاري : 14 سال​

                                            مهدي كفاش.png

نام : امير

نام خانوادگي : رياحي

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك طراحي كاربردي

سابقه كار: 15 سال​

                                             امير رياحي.png

نام: حسن

نام خانوادگي : غلامي

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: مهندسي مواد

سابقه كاري: 18 سال​

                                           حسن غلامي.png

نام: محسن

نام خانوادگي : ديانتي

تحصيلات: كارشناسي

رشته تحصيلي: مهندسي مكانيك

سابقه كاري : 7 سال​

                                            محسن ديانتي.png

نام: ميلاد

نام خانوادگي : ظهير

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك

سابقه تحصيلي 10 سال​

                                          ميلاد ظهير.png

نام: نويد

نام خانوادگي : مسائلي

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : تبديل انرژي

سابقه كاري : 4 سال​

                                         نويد مسائلي.png

نام : عليرضا

نام خانوادگي : گلشني

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مديريت فن آوري اطلاعات

سابقه كاري : 15 سال​

                                            علرضا گلشني.png

نام : محبوبه

نام خانوادگي : دريا پور

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي: مهندسي شيمي - صنايع گاز

سابقه كاري: 12 سال ​

                                             محبوبه دريا پور.png

نام : محمد رضا

نام خانوادگي : ابراهيم زاده

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي برق

سابقه كاري : 8 سال​

                                           محمد رضا ابراهيم زاده.png

نام: علي

نام خانوادگي : حاجي نقي

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مديريت اجرايي

سابقه كاري : 19 سال​

                                            علي حاجي نقي.png

نام: امير

نام خانوادگي : روغني

تحصيلات : كارشناسي

رشته تحصيليك مهندسي برق - قدرت

سابقه كاري: 10 سال

                                            امير روغني.png

نام : محسن

نام خانوادگي : مهري

تحصيلات : دكتري

رشته تحصيلي : مهندسي مكانيك

سابقه كاري: 8 سال​

                                           محسن مهري.png

نام: سعيد

نام خانوادگي : ملك طاش

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مكانيك - تبديل انرژي

سابقه كاري : 6 سال

                                          سعيد ملك طاش.png

نام: محي الدين

نام خانوادگي : گنجيان ابوخليلي

تحصيلات: كارشناسي ارشد - دانشجوي دكتري

رشته تحصيلي : مهندسي برق - قدرت

سابقه كاري: 3 سال​

                                         محي الدين گنجيان.png

نام : پروانه

نام خانوادگي: هاتفي راد

تحصيلات: كارشناسي ارشد

رشته تحصيلي : مهندسي شيمي

سابقه كاري : 21 سال​

                                          پروانه هاتفي.png
نام: مژده 
نام خانوادگی: نوریان
تحصیلات: کارشناسی
رشته تحصیلی: مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر
سابقه کاری: 14 سال
                                        مژده نوریان.png

نام : محمد

نام خانوادگي: حكيم آذري

تحصيلات: كارشناسي

رشته تحصيلي: معماري

سابقه كاري: 2 سال​

                                        مهدي حكيم آذري.png
​​​​​​