ورود

ساختار جایزه

اركان جايزه ملي مدیریت انرژی عبارت است از: 

  • شوراي سياستگذاري 
  • كميته علمي 
  • كميته راهبري 
  • گروه طراحي و توسعه 
  • دبيرخانه اجرايي

1.  ساختار جایزه

 

      2 .  شورای سیاستگذاري، وظایف و ترکیب اعضای آن

 شورای سیاستگذاری جایزه مسوولیت سیاست‌گذاری کلان و نظارت عالی بر حسن انجام فرایند جایزه را برعهده دارد. شورای سیاست‌گذاری مسوولیت نظارت بر حسن اجرای جایزه را به کمیته راهبری تفویض می نماید و تنها موارد مغایر با تفاهم نامه و نظامنامه را جهت اصلاح تذکر می دهد.
 

الف) وظایف

وظایف این شورا به شرح زیر است:

. سیاستگذاری کلان فعالیتهای جایزه در راستای سیاستهای مدیریت انرژی در کشور از جمله سازوکارهای حمایتی و تبلیغی در مورد جایزه
 · بررسی و تصویب نظامنامه جایزه ملی مدیریت انرژی و اصلاحات مورد نیاز در مفاد آن از قبیل بازنگری در مدل جایزه، تصویب معیارها و رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و تعیین برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره.
 . نظارت بر حسن اجرای نظامنامه توسط كمیته راهبری
 · استماع و بررسی گزارش تحلیلی از عملکرد هر دوره جایزه که توسط دبیرخانه اجرایی تهیه و ارائه می‌گردد.
 · تصویب نهایی ارزیابی های انجام شده از سازمانهای شرکت کننده در جایزه.
 · سایر موضوعات برحسب نیاز و در چارچوب مفاد تفاهم نامه جایزه.
 
 ب) ترکیب اعضا
 اعضای شورای سیاستگذاری جایزه ملی مدیریت انرژی بشرح ذیل می باشند:
1) معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری (رئیس شورا) یا نماینده تام الاختیار او
2) وزیر نفت یا نماینده تام الاختیار او
3) وزیر نیرو یا نماینده تام الاختیار او
4) وزیر صنعت معدن و تجارت یا نماینده تام الاختیار او
5) رئيس سازمان ملي استاندارد یا نماینده تام الاختیار او
6) بالاترین مقام طرفهای امضاکننده تفاهم نامه جایزه
7) رئیس کمیته علمی جایزه (دبیر شورا)
8) دبیر اجرایی جایزه (منشی شورا)
9) سه نفر از کارشناسان مدیریت انرژی در سازمانهای دولتی یا خصوصی
10) سه نفر از اعضای هیات علمی دانشگاهها با تخصص در زمینه انرژی
11) دو نفر از مدیران تشکلها و انجمنهای علمی و حرفه ای در زمینه انرژی
 
3.  کمیته راهبری، وظایف و ترکیب اعضای آن
 کمیته راهبری جایزه مرجع تصمیم گیری کلان اجرایی جایزه است و سازمان مدیریت صنعتی مسئولیت تشکیل و اداره دبیرخانه اجرایی آن را زیر نظر کمیته راهبری برعهده دارد.
 

الف) وظایف

 کمیته راهبری وظایف ذیل را به انجام می رساند:
·  هدایت دبیرخانه اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی مستقر در سازمان مدیریت صنعتی و نظارت بر عملکرد آن
·  بررسی پیش نویس نظامنامه (شامل ارکان، اعضاء، کلیات مدل و ...) و ارائه آن به شورای سیاستگذاری جهت تصویب
·  ارائه پیشنهاد درخصوص تعیین رئیس کمیته علمی جایزه به شورای سیاستگذاری
·  بررسی پیشنهاد دبیرخانه اجرایی برای تعیین اعضای کمیته علمی و سایر ارکان پیش بینی شده در نظامنامه و تصویب آن
·  بررسی پیشنهاد کمیته علمی درباره مدل علمی جایزه، تصویب و ابلاغ آن به دبیرخانه اجرایی جهت اجرا
·  تدوین سازوکارهای حمایتی و تبلیغی در مورد جایزه و پیشنهاد آن به شورای سیاستگذاری
·  بررسی پیشنهاد دبیرخانه اجرایی جایزه در خصوص موارد مندرج در پایگاه اطلاع رسانی (درگاه اینترنتی) جایزه و ارائه نظرات تکمیلی درباره آن
·  تصمیم گیری درباره نمادها و نام های مورد استفاده در جایزه از قبیل نام اختصاری، لوگو و تندیس
·  بررسی برنامه زمانی عملیات اجرایی جایزه که از سوی دبیرخانه اجرایی پیشنهاد می گردد و تصویب آن
·  تعیین نحوه و سطح تشویق برگزیدگان جایزه در هر دوره برگزاری
·  بررسی پیشنهاد گروه طراحی و توسعه درباره توسعه مدل و گسترش ابعاد جایزه به سایر حوزه های مرتبط با انرژی پس از مشورت با کمیته علمی
·  بحث و بررسی در مورد سایر موضوعات قابل طرح در کمیته راهبری در چارچوب مفاد تفاهم نامه و مصوبات شورای سیاست‌گذاری
 
 ب) تركیب اعضا
 افراد ذیل ـ که تفاهم نامه را امضا نموده اند ـ یا نمایندگان تام الاختیار آنها:
 1)      دبیر ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری-(با توجه به تغییرات بوجود آمده این ستاد هم اکنون با نام "ستاد توسعه فنآوری حوزه انرژی" فعالیت می نماید.)
2)      مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت (وزارت نفت)
3)      مدیرعامل سازمان بهره وری انرژی ایران (وزارت نیرو) (با توجه به تغییرات بوجود آمده این سازمان هم اکنون با نام "سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق" فعالیت می نماید.)
4)      مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی (وزارت صنعت، معدن و تجارت)
5)      معاونت نظارت بر اجراي استاندارد (سازمان ملي استانداردايران)
 
4.  كمیته علمی، وظایف و ترکیب اعضای آن
 كمیته علمی مشاوره‌ و كارشناسی در موارد علمی اجرای فرایند جایزه را به عهده داشته و به طور ماهیانه و یا هر زمان با درخواست کمیته راهبری و به تشخیص رئیس كمیته تشكیل جلسه می دهد.
رئیس كمیته علمی ـ که خود منصوب رئیس شورای سیاستگذاری است ـ می‌تواند در راستای اجرای وظایف کمیته، گروه های كاری خاص تشكیل دهد یا افراد خاصی را برای تصدی وظایفی تعریف شده منصوب نماید.
  

الف) وظایف کمیته علمی

· بررسی و تایید معیارهای ارزیابی و امتیازات آنها
· بررسی و تایید حدنصاب‌های امتیاز هر یك از سطوح جایزه
· بررسی و تایید شرایط و ویژگی‌های ارزیابان و آموزش های مورد نیاز
· بررسی و تایید معیارها و رویه تعیین صلاحیت و انتخاب ارزیابان و ارزیابان ارشد
· اعلام نظر در خصوص تندیس، لوح و گواهینامه های مرتبط با جایزه
· ارائه راهكار برای رفع مشكلات احتمالی جهت اجرای هر چه بهتر فرایند جایزه
· تایید نهایی گزارش ارزیابی‌های انجام شده در هر دوره
· بررسی شكایات و اعتراضات متقاضیان و اعلام نتیجه
· تهیه و ارائه گزارش عملكرد هر دوره کمیته علمی جهت ارائه به کمیته راهبری
· تعیین اعضای کمیته ارزیابی و نظارت بر عملکرد آنها به منظور پایش عملكرد گروه‌های ارزیابی و پایش فرایند ارزیابی واحدهای متقاضی دریافت جایزه
 

ب) تركیب اعضا

اعضای كمیته علمی متشکل از نمایندگان علمی طرف های امضاکننده تفاهم نامه و سایر کارشناسان متخصص در زمینه مدیریت انرژی و مسلط به مدل جایزه ملی مدیریت انرژی است که به پیشنهاد دبیرخانه اجرایی، تصویب کمیته راهبری و با حکم رئیس کمیته علمی برای هر دوره جایزه انتخاب می شوند. رئیس کمیته علمی یکی از اعضای کمیته و منصوب از طرف رئیس شورای سیاستگذاری خواهد بود. دبیر اجرایی جایزه، دبیری این کمیته را نیز عهده دار است. بنابراین اعضای کمیته علمی به شرح ذیل می باشند:
 
1)      نماینده سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق
2)      نماینده شرکت بهینه سازی مصرف سوخت
3)      نماینده ستاد فنآوری انرژی
4)      نماينده معاونت نظارت بر اجراي استاندارد سازمان ملي استاندارد
5)      نماینده سازمان مدیریت صنعتی                                    
6)     حداكثر2 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه                                                                           
7)     حداكثر 6 نفر از ارزیابان جایزه ملی مدیریت انرژی، ممیزان و مشاوران در حوزه مدیریت انرژی                
8)     حداكثر 2 نفر از كارشناسانی از انجمن‌های علمی و تخصصی مرتبط با انرژی                                    
9)     حداكثر 3 نفر از كارشناسان حوزه انرژی در سازمانهای بخش‌ خصوصی، دولتی و عمومی                 
10)     رئیس گروه "طراحی و توسعه" معرفی شده از سوی سازمان مدیریت صنعتی
11)   دبیر اجرایی جایزه به عنوان دبیر کمیته علمی
 
5.  گروه  طراحی و توسعه جایزه ملی مدیریت انرژی
 براساس تفاهم نامه امضاشده، وظیفه طراحی بر عهده سازمان مدیریت صنعتی قرار داده شده است؛ لذا "گروه طراحی و توسعه" در این سازمان قرار دارد و رئیس این گروه توسط مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی منصوب خواهد شد. نتایج حاصل از فعالیت گروه طراحی و توسعه جهت تایید به كمیته علمی ارائه می شود.
بر اساس سیاست های شورای سیاستگذاری و تصمیم كمیته علمی در خصوص زمینه های توسعه و بهبود فرایند اعطای جایزه، "گروه طراحی و توسعه" وظیفه انجام فعالیتهای كارشناسی در جهت توسعه و بهبود مدل موجود و طراحی بخش های جدید جایزه را بر عهده دارد.
 
5.1.    طراحی مدل ارزیابی در هر بخش و تصویب آن در کمیته علمی
5.2.    تعیین ویژگی‌های ارزیابان، تركیب گروه و مواد آموزشی مورد نیاز و تصویب آن در کمیته علمی
5.3.    بررسی و پیشنهاد روش‌های توسعه مدل به کمیته علمی
5.4.    تعیین الزامات اجرایی مدل (زمان، هزینه و ...) برای دبیرخانه اجرایی
 
6.  دبیرخانه اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی
 براساس تفاهم نامه امضاشده، وظیفه اجرای جایزه ملی مدیریت انرژی بر عهده سازمان مدیریت صنعتی قرار داده شده است؛ لذا دبیرخانه اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی در "سازمان مدیریت صنعتی" قرار دارد و دبیر اجرایی جایزه از سوی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی منصوب می گردد.