ورود

دبیرخانه اجرایی
 
براساس تفاهم نامه امضاشده، وظیفه اجرای جایزه ملی مدیریت انرژی بر عهده سازمان مدیریت صنعتی قرار داده شده است؛ لذا دبیرخانه اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی در "سازمان مدیریت صنعتی" قرار دارد و دبیر اجرایی جایزه از سوی مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی منصوب می گردد.

 

  • تماس با دبيرخانه​