ورود

کمیته طراحی و توسعه
​ 
براساس تفاهم نامه امضاشده، وظیفه طراحی مدل جايزه ملي مديريت انرژي بر عهده سازمان مدیریت صنعتی قرار داده شده است. بدين منظور "گروه طراحی و توسعه" در این سازمان ايجاد شده و رئیس آن توسط مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی منصوب مي گردد.همچنين بر اساس سیاست های شورای سیاستگذاری و تصمیم كمیته علمی در خصوص زمینه های توسعه و بهبود فرایند اعطای جایزه، "گروه طراحی و توسعه" وظیفه انجام فعالیتهای كارشناسی در جهت توسعه و بهبود مدل موجود و طراحی بخش های جدید جایزه را بر عهده دارد و نتایج حاصل از فعالیت گروه طراحی و توسعه جهت تایید به كمیته علمی ارائه می شود.
درحال حاضر آقاي مهندس علیرضا قاسمی  مسئوليت اين كميته را برعهده دارد .

 

​