ورود

زمان هاي مهم هفتمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي

​​​​​​​​​​​​​​​مهلت ثبت نام اوليه: تا انتهای شهریور ماه 1400 

 

پرداخت هزینه ثبت نام: تا انتهای شهریور ماه 1400

 

تكميل و ارسال اظهارنامه: انتهای آبان ماه 1400

 

پرداخت هزینه ارزیابی: تا انتهای آذر ماه 1400​ 

 

انجام ارزیابی ها در محل: از اوایل دي ماه 1400 تا انتهای بهمن ماه 1400


همایش نهایی معرفی برندگان جوایز: هفته اول خرداد ماه 1401

​