ورود

زمان هاي مهم پنجمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي

​​​​​​​مهلت ثبت نام اوليه: انتهای مهر ماه99 

 

پرداخت هزینه ثبت نام: نيمه آبان ماه 99

 

تكميل و ارسال اظهارنامه:  انتهای آبان ماه 99

 

پرداخت هزینه ارزیابی: نيمه آذر ماه 99 

 

انجام ارزیابی ها در محل: نيمه دي ماه 99


همایش نهایی معرفی برندگان جوایز: هفته اول خرداد ماه 1400

​