ورود

زمان هاي مهم چهارمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي

​​​​​​مهلت ثبت نام اوليه: انتهای شهريور ماه97 

 

پرداخت هزینه ثبت نام: انتهای شهريورماه 97 

 

تكميل و ارسال اظهارنامه:  نيمه مهر ماه 97

 

پرداخت هزینه ارزیابی: انتهای مهر ماه 97 

 

انجام ارزیابی ها در محل: انتهای آبان ماه 97


همایش نهایی معرفی برندگان جوایز: دی ماه 97

​