ورود

 
زمان‌های مهم سومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی

​​​​​مهلت ثبت نام: انتهاي تیر ماه96 

 

پرداخت هزینه ثبت نام: انتهای مرداد ماه 96 

 

تكميل و ارسال اظهارنامه:  انتهاي شهریورماه 96

 

پرداخت هزینه ارزیابی: انتهای مهر ماه 96 

 

انجام ارزیابی ها در محل: انتهای آبان ماه 96​

​