ورود

 
ثبت نام در جایزه

در ورود اطلاعات ذیل دقت فرماييد. مبناي كليه ارتباطات بعدي، اين اطلاعات خواهد بود.

موارد ذيل را در ورود اطلاعات مد نظر قرار دهيد:

1- نام كاربري يك عبارت انگليسي باشد.

2- به منظور اطمينان در حفظ اطلاعات، در انتخاب رمز عبور از اعداد و حروف، همزمان استفاده شود.

3- از نام و نام خانوادگي واقعي استفاده شود تا در ارسال مكاتبات اشكالي بوجود نيايد.

4- در درج آدرس ايميل دقت شود كه آدرسي معتبر و در دسترس وارد شود. كليه تاييد ها و مكاتبات با اين آدرس انجام خواهد شد.

5- پس از ثبت اوليه يك روز كاري جهت تاييد از سوي دبيرخانه جايزه ملي مديريت انرژي زمان مورد نياز خواهد بود. در صورت نياز به تسريع در اين امر، در ساعات اداري مي توانيد با دبيرخانه تماس حاصل فرماييد. 

ثبت نام
کاراکترها را در تصویر زیر وارد کنید :

تصویر شامل 6 کاراکتر میباشد.

تصویر واضح نیست؟