ورود

 
ثبت نام در جایزه

در ورود اطلاعات ذیل دقت فرماييد. مبناي كليه ارتباطات بعدي، اين اطلاعات خواهد بود.

موارد ذيل را در ورود اطلاعات مد نظر قرار دهيد:

1- نام كاربري يك عبارت انگليسي باشد.

2- به منظور اطمينان در حفظ اطلاعات، در انتخاب رمز عبور از اعداد و حروف، همزمان استفاده شود.

3- از نام و نام خانوادگي واقعي استفاده شود تا در ارسال مكاتبات اشكالي بوجود نيايد.

4- در درج آدرس ايميل دقت شود كه آدرسي معتبر و در دسترس وارد شود. كليه تاييد ها و مكاتبات با اين آدرس انجام خواهد شد. 

ثبت نام
کاراکترها را در تصویر زیر وارد کنید :

تصویر شامل 6 کاراکتر میباشد.

تصویر واضح نیست؟