ورود

شرح نماد جایزه

 

 

اين نماد نشان دهنده قطره نفت، شعله ، برگ ، درخت سرو ، چرخ صنعت و خورشيد همراه با نمايي از يك انسان در فضاي نگاتيو طرح است. 

نماد جايزه ملي مديريت انرژي در حقيقت  احساس کلی از تعامل مثبت بین عناصر طبیعی و انسان و امكان مديريت مولفه‌هاي مختلف انرژي را انتقال مي دهد.