ورود

دوره های آموزشی ارزیابان
 

دوره‌هاي آموزشي زير بعنوان دوره‌هاي مورد نياز ارزيابان توسط دبيرخانه جايزه ملي مديريت انرژي انجام شده و در صورت كسب موفقيت در امتحان پاياني آزمون، افراد بعنوان ارزيابان داراي صلاحيت انتخاب مي‌شوند.

1.        دوره تشريح الزامات سيستم جايزه ملي مديريت انرژي

1.1.    آشنايي با مفاهيم و تعاريف حوزه انرژي

1.2.    آشنايي با استانداردهاي معيار مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي

1.3.    تشريح مباني و اصول علمي جايزه ملي مديريت انرژي

1.4.    بررسي و تشريح پارامترهاي اصلي

1.5.    تشريح موارد امتياز آور

1.6.    آشنايي با نحوه تكميل فرم‌هاي جايزه

1.7.    بررسي نحوه جمع‌بندي و امتيازات متقاضيان

2.       دوره نحوه تكميل فرم‌ها، ارزيابي و امتياز دهي

2.1.    بررسي و تشريح مفاهيم و مباني علمي جايزه ملي مديريت انرژي

2.2.    تشريح بخش هاي اصلي جايزه و فرم هاي مربوطه

2.3.    تشريح نحوه جمع آوري اطلاعات از متقاضيان

2.4.    تشريح نحوه امتياز دهي در بخش هاي مختلف جايزه

2.5.    كارگاه ارزيابي و امتياز دهي به متقاضيان

داوطلباني كه داراي اطلاعات مناسبي در خصوص مديريت انرژي، استاندارد ISO 50001، مميزي فني انرژي و سوابق انجام ارزيابي در ساير جوايز باشند، با توجه به تجربيات و سوابق فني ارائه شده، داراي اولويت هستند.

پس از آموزش داوطلبان و انتخاب ارزيابان، تيم هاي ارزيابي بر اساس شرايط متقاضيان تشكيل و با انتصاب يك نفر بعنوان سرارزياب، فعاليت‌هاي ارزيابي توسط ايشان پيگيري و اجرا مي‌گردد.